زبدةالاشعار

در مدح حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف
.
✍️ زبدة الاشعار ✍️
.
?: @nohe_torki
.
مرحوم سید رضا #
تضمین از غزل #
.
.
ایکه جهانت چو حلقه زیر نگین است
بندۀ حکم تو آسمان و زمین است
کعبۀ رویت مطاف اهل یقین است
.
«بخت جوان دارد آنکه با تو قرین است
پیر نگردد که در بهشت برین است»
.
.
.
.
اهل حقیقت پی مجاز نباشد
جز بتو بر دیگرم نیاز نباشد
قبلۀ طاعت که جز حجاز نباشد
.
«دیگر از آن جانبم نماز نباشد
گر تو اشارت کنی که قبله چنین است»
.
.
.
.
همچو تو فرزند مام دهر نزاده است
این دَرِ دولت بروی کس نگشاده است
پرتو حُسنت بهر کجا که فتاده است
.
«آئینه در پیش آفتاب نهاده است
بردر آن خیمه، یا شعاع جبین است؟»
.
.
.
.
گر چه دَرِ وصل بسته است برویم
لیک محال است راه سعی نپویم
جانِ نگاری قسم که عاشق اویم
.
«گر همه عالم ز لوح فکر بشویم
عشق نخواهد شدن که نقش نگین است»
.
.
.
.
شمع فروزانِ شب ، بوقت سحورم
منتظر صبح و درک فیض حضورم
جان بلب است و هنوز زنده بگورم
.
«تا نه تصوّر کنی که بیتو صبورم
گر نفسی میزنم ز باز پسین است»
.
.
.
.
حلقه بدر هر که را که روی نکو کوفت
دین و دلش را بهم چو سنگ و سبو کوفت
عشق تو لیکن بسی فزونتر از او کوفت
.
«حُسن تو هرجا که کوس عشق فرو کوفت
بانگ برآمد که غارت دل و دین است»
.
.
.
.
سوختگان را ز کس مساعده ای نیست
خسته دلانرا امید مائده ای نیست
عشق کشی را رسوم و قاعده ای نیست
.
«گوشه گرفتم ز خلق و فایده ای نیست
گوشۀ چشمت بلای گوشه نشین است»
.
.
.
.
عشق بتان فقر و فاقه میکند ایجاب
طعنه بفقرم زنند جملۀ اصحاب
اشگ روان من است گوهر شاداب
.
«سیم و زرم گو مباش و ملکت و اسباب
روی تو خواهم که مُلک روی زمین است»
.
.
.
.
آنکه ورا سیرت نکوست نمیرد
صاحب نام است و آبروست نمیرد
هر که # قتیل اوست نمیرد
.
«عاشق صادق بزخم دوست نمیرد
زهر مُذابم بده که ماء مَعین است»
.
.
.
# #
#
#
# ص 67
# ص 248
#
.
✍️ # ✍️
.
?: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search