زبدةالاشعار

#
روز الست
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم حاج علی اصغر بنائی یزدی
.
بھر ذرات بشر روز الست
ساقی وحدت بُدش جامی بدست
.
ساغری پر بود از عشق خدا
باده خوارانرا همی میزد صدا
.
می گساران گرد او گردیده جمع
جمله چون پروانه و أو همچو شمع
.
آدم آمد ذره ای نوشید از آن
زآن بهار جنتش گشتی خزان
.
نوح وادریس و سلیمان و خلیل
شربتی خوردند زان جام جلیل
.
یوسف و یعقوب و یحیی دم زدند
هر یکی صد پرده ها از غم زدند
.
هر یکی از انبیاء و اولیاء
خورد زآن جام و فتادی در بلا
.
ذره ای خالی نشد ساغر زمی
الصلا میزد همی ساقی زپی
.
حبّذا ای عاشقان کوی دوست
مستِ این می هر دو عالم مستِ اوست
.
مستِ این می شافع روز جزاست
مستِ این می خونبهای او خداست
.
عاشقانِ حق زجا برخواستند
بادۂ عشق حق از وی خواستند
.
ساقی آندم شرطهایش جمله گفت
برملا فرمود اسرار نهفت
.
شرط اول از وطن آواره گی است
باخدا ملحق ز خود بیگانگی است
.
شرط دوم خیمه در صحرا زدن
از عطش خشکیده جلد اندر بدن
.
شرط سوم نوجوانها دادن است
قطعه قطعه پهلوی هم خفتن است
.
شرط چهارم دادن اکبر بود
تیر بر حلق على اصغر بود
.
شرط پنجم دست عباس از بدن
می فتد در راه حى ذوالمنن
.
شرط سادس باشدش جان باختن
یکه و تنها بمیدان تاختن
.
در میان خاک و خون غلطیدن است
خنجر برّان بحنجر دیدن است
.
شرط هفتم آتش اندر خیمه ها
بر فروزند امّتان بی حیا
.
شرط هشتم کودکانش از عطش
جلد میگردد به تنها منکمش
.
از نهم شرطش شدی ساقی خموش
زان خموشی عرش آمد در خروش
.
روی خود را سوی آل الله کرد
غیرت الله را از آن آگاه کرد
.
غلغله انداخت اندر آسمان
جملۀ ذرات برگشتی از آن
.
شرط عاشر شافع روز جزاست
مالک و مختار برملک خداست
.
جمله را سرخیل عشّاقان شنید
هستی خود داد و آن ساغر خرید
.
بادۀ عشق خدا را نوش کرد
عالمی را حلقه اندر گوش کرد
.
ای بنائی کیست شاه نشأتین
نور چشم مصطفی یعنی حسین
.
#_مدح
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی