زبدةالاشعار

مقام ابوالفضل العبّاس
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
عبّاسعلی «ائلچی»
تضمین از خواجه حافظ شیرازی
.
(بی خود از شعشعه ی پرتو ذات) است عبّاس
خود در این واقعه سرگشته و مات است عبّاس
.
(در نظر بازی) او (بی خبران حیرانند)
بی گمان (باخبر از جلوه ی ذات) است عبّاس
.
(همت پیر مغان و نفس رندان) بین
(که خوش از جام تجلّی صفات) است عبّاس
.
(ساکنان حرم سرّ عفاف ملکوت)
نیک دانند که صاحب (درجات) است عبّاس
.
(وصف رخساره ی خورشید ز خفّاش مپرس)
که خود آیینه ی حُسن جَلَوات است عبّاس
.
شاخی از نخل دل آرای گلستان نبی ست
هم بدین واسطه، برجسته صفات است عبّاس
.
عبد صالح بود و شیر حق و باب مراد
عاشقان! چشمۀ فیض و حسنات است عبّاس
.
بر امان نامه کشد خامه ی بطلان، شب مرگ
زین سبب، قابل هرگونه برات است عبّاس
.
حوریان بوسه بر آن قبضه ی شمشیر زنند
بازتابی ز علی در غزوات است عبّاس
.
عطش آب فزون تر بود از سوزش او
حسرت افزای دل و جان فرات است عبّاس
.
غم افتادن بازو نخورد در ره دوست
فارغ از وسوسه ی شوق حیات است عبّاس
.
تیغها گرچه برانداخته اندش به زمین
همچنان اسوه ی تحکیم و ثبات است عبّاس
.
آی مردم! به خود آیید و سماعش نگرید
کاندرین حادثه (شیرین حرکات) است عبّاس
.
شرح مجموعه ی حُسنش نتوان کرد بیان
باب دل، باب صفا، باب نجات است عبّاس
.
#، روی نیاز آر به آن درگه پاک
به یقین منبع لطف و برکات است عبّاس
.
.
# #_اردبیلی
#_مدح
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی