زبدةالاشعار

رادمردعالم
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم ابوالقاسم حالت
.
تا حشر رادمردی و جانبازی حسین
اندر خور ستایش و تحسين و مرحباست
.
کز یمن استقامت و ایمان و صدق او
نیروی دین فزود و هیاهوی کفر کاست
.
آن شاه راستان که در ایمان و راستی
باید نظير او بجهان تاجهان بجاست
.
سالار دین سر آمد مردان حق حسین
کو مظهر حقیقت و مرآت حق نماست
.
از خون اوست گر که خورد بیخ شرع آب
وز جهد اوست گر که چنین کاخ دین بپاست
.
بر خواست تا کند قد مردانگی بلند
آنجا که غیر مردم نامرد، برنخاست
.
بهر خدا زهستی خود دست شست و گفت
در راه دوست میدهم آنرا که دوست خواست
.
فرموده های او ، همه فرمودۀ نبی است
فرمودۀ نبی ، همه فرموده خداست
.
فرمود هر کسی که دهد تن بناسزا
هر لحظه گر رود بسرش ناسزا ۔ سزاست
.
فرمود بهر آنکه به مردی علم بود
خواری مصیبت است و سرافکندگی بلاست
.
فرمود – ما چگونه فرود آوریم سر
در پای آنکسی که روان در خط خطاست
.
کی کار ظالمان کند آنکس که عادل است؟
کی بار اشقیا شود ؟ آنکو کز – اتقیاست
.
ما حق خود زدست ، بنا حق نمیدهیم
زیرا که حق ماست ، مقامی که حق ماست
.
تسليم امر پست تر از پست کی شود
آنرا که همچو ما – به رضای خدا – رضاست
.
همت رفيق ما و بزرگی ندیم ما
مردی مرام ما و شهامت شعار ماست
.
مردن بنام – خوبتر – از زندگی به ننگ
کاین عزت و غنا بود – آن ذلت و عناست
.
.
#_مدح
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی