زبدةالاشعار

جانم فدای علی
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
#_ای_آسمان_غمون
# دیگر با صدای حاج داود بیدق داری
.
مرحوم ابوالقاسم حالت
.
تا زنده ام به جهان، گویم ثنای علی
جانم فدای علی، جانم فدای علی
.
شور و نشاط درون، ز اندازه گشته فزون
کافتد ز پرده برون، امشب لقای علی
.
بر آسمان به یقین، نازد ز فخر زمین
زیرا که چیده چتین، بزمی برای علی
.
گر در علی نگری، بینی به جلوه گری
در قالب بشری، ذات خدای علی
.
او برتر از بشر است، از طینتی دگر است
پوشیده از نظر است، قدر و بهای علی
.
ایمان ثمر ندهد، طاعت اثر ندهد
جان از بلا نرهد، جز با ولای علی
.
امن و امان همه است، روحِ روان همه است
در گوش جان همه است، دائم ندای علی
.
حاشا که چشم خرد، روشن به ره نگرد
گر بهره ای نبرد، از توتیای علی
.
هم هوشمند شوی، هم سربلند شوی
گر بهره مند شوی، از گفته های علی
.
سلطان هر دو سراست، صهر رسول خداست
سرمشق اهل وفاست، مهر و وفای علی
.
بینی به هر نفسی، مردان رزم بسی
اما به رزم کسی، نگرفته جای علی
.
گر رشته گهر است، ور گنج سیم و زر است
چون خاک رهگذر است، پیش غنای علی
.
سوی علی گروی، جز راه او نروی
گر باخبر بشوی، از ماجرای علی
.
در آشکار و خفا، شد باور ضعفا
دنیا ندیده صفا، همچون صفای علی
.
غمخوار و یار نصیر، بهر یتیم و صغیر
پشت و پناه فقیر، جود و سخای علی
.
درد علی است شفا، فقر علی است غنا
شاید ز بال هما، فرش سرای علی
.
آنان که مرد رهند، زر چیست تا که دهند
سر چیست تا که نهند، بر خاک پای علی ؟
.
عشق است رهبر او، شوق است یاور او
هر کس که در سر او، مدحتسرای علی
.
تا جانِ روشن من، باقی است در تن من
باشد به گردن من، طوق ولای علی
.
نزدیک شد به خدا، بیگانه شد ز خطا
«حالت» هر آنکه چو ما، شد آشنای علی
.
.
#
#
#
#
.
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی