زبدةالاشعار

حضرت رسول اکرم(ص)
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم
.
دل از زمین و زمان کَند و آسمانی شد
همان که اُسوه و سرمشق مهربانی شد
.
اگر چه ما همه مکتب نرفته می گوییم
به یک نگاه که اعجاز ناگهانی شد
.
درید سینه تاریخ را همان منطق
به قول حضرت روح الامین جهانی شد
.
درون غار حرا سنگ ریزهای زمین
به یُمن حضرتش آثار باستانی شد
.
اگر چه سنگ دلان نقشه ها بر او چیدند
میان کاسه به لیسان چه داستانی شد
.
هزار مرتبه دیدند معجزات نبی را
عروج کرد و هم آواز لامکانی شد
.
چکید آب وضویش به سرزمین کویر
تولّد گل و گلزار ارغوانی شد
.
#
#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی