زبدةالاشعار

هوای نینوا …

✍️ زبدة الاشعار ✍️
?: @nohe_torki

سیفی اردبیلی

شیعیان دیگر هوای نینوا باید نمود
بر حسین و بر نمازش اقتدا باید نمود

در دیار عشق باید با کفن تکبیر گفت
سینه را آماج تیر و نیزه ها باید نمود

وقت دل کندن ز دنیا و زهیری گشتن است
زادگاه مرتضی را کربلا باید نمود

چون علی بتهای سنگی را دگر باید شکست
از حریم کعبه شیطان را جدا باید نمود

پرده دار کعبه بودن بر ابوسفیان بس است
مَروه را از دست نامردان رها باید نمود

بهر اضمحلال تاج وتخت این آل سعود
همچنان شیخ نُمَر، سر را فدا باید نمود

گشته واجب بر مسلمانی، # شدن
عشق بازی را چو # بی ریا باید نمود

با سقوط دولت بی غیرت آل سعود
بهر خون شیعه کسب خون بها باید نمود

روی نعش نوکران حلقه بر گوش یهود
مثل شیری دشمن افکن رقص پا باید نمود

فرزانه ای فرمانده کلّ قوا
طاعت از تدبیر و فرمان شما باید نمود

امرتو فصل الخطاب جمله اندیشه هاست
بر وجود نازنین تو دعا باید نمود

ما برای حفظ ناموس و شرف آماده ایم
خود بگو آغاز مستی از کجا باید نمود

(سیفی ام) ذکرم بود، لاسیف الاذوالفقار
مرحب اندازی دگر چون مرتضی باید نمود

# #
# #
#
#
#
#

✍️ # ✍️

?: @nohe_torki

نظر دهید

چه میخواهید ؟

Search