زبدةالاشعار

ناز کم کن که خریدار فراوان دارى #مهدیه #خوشزاد

یا مهدی
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم سید حسن
.
ناز کم کن که خریدار فراوان دارى
نمکى بیشتر از یوسف کنعان دارى
.
گرد نعلین تو خورشید فراز فلک است
دولت و سلطنتى فوق سلیمان دارى
.
صفت حاتم طائى چو شنیدم گفتم
تو دو صد حاتم طائى زِ غلامان دارى
.
من نگویم که خدائى به خداوند قسم
قدرت ساختن صورت انسان دارى
.
خضر از جام تولاى تو بگرفته بقا
تو به ملکیت خود چشمهء حیوان دارى
.
پادشاهان جهان خاک رهت مى بوسند
تو چه هستى و که هستى و چه عنوان دارى
.
تک سوار عرب اى پادشه عشق بیا
تا به کى شرح حدیث غم هجران دارى
.
اى که صد نوح تو را وقت خطر مى خوانند
چه غم از کشتىِ افتاده به طوفان دارى
.
تو بزن پوزهء حکام ستم را برخاک
آنچه در چنته على داشت تو هم آن دارى
.
نمک و نان تو خوردیم و خیانت کردیم
تو به پهناى جهان سفرهء احسان دارى
.
در مسلمانى ما غیر ریا نیست که نیست
گله از صد دله یاران مسلمان دارى
.
مهدیا کل طبیبان به تو دارند نیاز
تو به هر نوع مرضى نسخهء درمان دارى
.
ما ندانیم کجائى به کدامین شهرى
کى بگو وعده تو با شاه خراسان دارى
.
غزل سید تو را مى خواند
مطمئن باش که مرغان غزل خوان داری

.
.
# #
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی