زبدةالاشعار

تمنای دوست
.
✍️ زبدة الاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
سعدی شیرازی
.
هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی
ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی
.
یا چشم نمی‌بیند یا راه نمی‌داند
هر کاو به وجود خود دارد ز تو پروایی
.
دیوانه عشقت را جایی نظر افتاده‌ست
کآنجا نتواند رفت اندیشه دانایی
.
امید تو بیرون برد از دل همه امیدی
سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی
.
زیبا ننماید سرو اندر نظر عقلش
آن کش نظری باشد با قامت زیبایی
.
گویند رفیقانم در عشق چه سر داری
گویم که سری دارم درباخته در پایی
.
زنهار نمی‌خواهم کز کشتن امانم ده
تا سیرترت بینم یک لحظه مدارایی
.
در پارس که تا بوده‌ست از ولوله آسوده‌ست
بیم است که برخیزد از حسن تو غوغایی
.
من دست نخواهم برد الا به سر زلفت
گر دسترسی باشد یک روز به یغمایی
.
گویند تمنایی از دوست بکن سعدی
جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی
.

#
#
#
.
✍️ # ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی