زبدةالاشعار

موضوع :ترابی قفقازی

درد فراقون ای بابا تأثیر ایدوب دله #راه_شام #ترابی_قفقازی

زبانحال دختر صغیر به رأس امام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ترابی قفقازی . . درد فراقون ای بابا تأثیر ایدوب دله آخر منی گتوردی همان درد دل دله . دلدن دله ز بسکه ایدوب فرقتون اثر بوعرض فرضدور ائدرم من نه...

دسته بندی درختی