زبدةالاشعار

موضوع :حصنی خویی

ای ارض طوس اشرف و ای محترم دیار #رضویه

مدح حضرت امام رضا(ع) . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حصنی خویی . ای ارض طوس اشرف و ای محترم دیار غبطه ایدر مقامیوی فردوس بی شمار . اول خاک پاکی فخریله مانند توتیا کحل البصرایدوبدیله حوریلر انحصار . آیینۀ...

قیامت اولدی او ساعتده که خیم یاندی

غارت خیام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حصنی خویی . قیامت اولدی او ساعتده که خیم یاندی نه خیمه بلکه خواتین محترم یاندی . گلوبدی سیّد سجّاده عرض ایدوب زینب نه چاره وار که اسیران درد و غم یاندی . مگر قبول...

دسته بندی درختی