زبدةالاشعار

موضوع :ذاکر مراغه ای

نقدر هجره دؤزوم من علیل و مضطر الهی

زبانحال حضرت صغری (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ذاکر مراغه ای . نقدر هجره دؤزوم من علیل و مضطر الهی گوزوم قالوب قاپیدا هاردا قالدی اکبر الهی . گئدنده وعده وئروبدی گلوب منیده آپارسین ندندی گلمدی...

اَحدا حمد تو گفتن نه مرا هست توانی #مناجات

مناجات … ذاکر مراغه ای … اَحدا حمد تو گفتن نه مرا هست توانی شده مبهوت ز وصف تو همه نطق و بیانی ز وجود تو وجود همه موجود وجودند همه از جود تو از کتم و عدم سرزده گانی همه آحاد به توحید تو دارند گواهی همه ذرّات به توصیف تو...

دسته بندی درختی