زبدةالاشعار

موضوع :سلمان ساوجی

بی گل رویت ندارد، رونقی بستان ما #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . . مرحوم سلمان ساوجی . بی گل رویت ندارد، رونقی بستان ما بی حضورت، هیچ نوری نیست، در ایوان ما . گر بسامان سر کویش رسی ای باد صبح عرضه داری شرح حال بی سرو سامان ما . در دل ما،...

دسته بندی درختی