زبدةالاشعار

موضوع :سلمان ساوجی

در آن شب در سرای ام هانی #پیامبراسلام

در معراج پیامبر (ص) . . . 🆔: @nohe_torki . سلمان ساوجی . در آن شب در سرای ام هانی روان شد سوی قصر لا مکانی . براق برق سیر آورد جبریل که جوزا را غبارش کرد تکحیل . نشست احمد بر آن برق قمر سم چو جرم شمس بر چرخ چهارم . براق...

بی گل رویت ندارد، رونقی بستان ما #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . . مرحوم سلمان ساوجی . بی گل رویت ندارد، رونقی بستان ما بی حضورت، هیچ نوری نیست، در ایوان ما . گر بسامان سر کویش رسی ای باد صبح عرضه داری شرح حال بی سرو سامان ما . در دل ما،...

دسته بندی درختی