زبدةالاشعار

موضوع :سنایی

جهان پر درد می‌بینم دوا کو #پندیات #سنایی

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سنائی غزنوی . جهان پر درد می‌بینم دوا کو دل خوبان عالم را وفا کو . ور از دوزخ همی ترسی شب و روز دلت پر درد و رخ چون کهربا کو . بهشت عدن را بتوان خریدن ولیکن خواجه را در کف...

ای دل غافل مباش خفته درین مرحله #پندیات #سنایی

موعظه سنایی ای دل غافل مباش خفته درین مرحله طبل قیامت زدند خیز که شد غافله روز جوانی گذشت موی سیه شد سپید پیک اجل در رسید ساخته کن راحله آنکه ترا زاد مرد و آنکه ز تو زاد رفت نیست ازین جز خیال نیست از آن جز خله خیزو درین...

دسته بندی درختی