زبدةالاشعار

موضوع :علی انسانی

طالع شده از برج نیزه ماه زینب

کوفه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . سبک ها :: اجرا با واگیر :: ای کربلانون تشنه لب … مستان همه افتاده و … اجرا بدون واگیر :: ای درد بی درمانلارا … . . حاج علی انسانی . طالع شده از برج نیزه ماه زینب شد تیره روی مه...

خداحافظ ای کوفه ای شهر غم #حیدریه #علی_انسانی

خداحافظ ای کوفه… ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki ـ حاج علی انسانی ـ خداحافظ ای کوفه ای شهر غم که درکام من کرده ای زهر غم ـ خداحافظ ای سجده گاه علی که چشم تو مانده براه علی ـ خداحافظ ای نخلها،چاه ها دگرنشنوی ازعلی اه...

دسته بندی درختی