زبدةالاشعار

موضوع :فؤاد کرمانی

ساکنم بر در میخانه که میخانه از اوست #مناجات #فؤاد_کرمانی

مناجات مرحوم فؤاد کرمانی ساکنم بر در میخانه که میخانه از اوست می خورم باده که این باده و پیمانه از اوست گَر به مسجد کشدم زاهد و در دَیر کشیش چه تفاوت کند این خانه و آن خانه از اوست خویش و بیگانه اگر زحمت و رحمت دهدم...

دسته بندی درختی