زبدةالاشعار

موضوع :فائض اصفهانی

در میان آید به هر جا گفت‌وگوی کربلا #کربلا #فائض_اصفهانی

آرزوی کربلا … مرحوم فائض اصفهانی … در میان آید به هر جا گفت‌وگوی کربلا می‌زند پر، طایر روحم به سوی کربلا نیستم در هیچ جا با کس، سرِ گفت و شنید جز در آن محفل که باشد، گفت‌وگوی کربلا ای اجل! با من مدارا کن که تا آن ‌جا...

از شرف، کعبه اگر قبلۀ ارباب صفاست #خروج_مکه #فائض_اصفهانی

مفاخره کعبه و کربلا مرحوم فائض اصفهانی از شرف، کعبه اگر قبلۀ ارباب صفاست وادی کرببلا، مهبط انوار خداست فخر بر کعبه کند گر ز شرف، نیست غریب بارگاهی که در او، نور خدا، جلوه‌نماست به ‌سوی کعبه بُوَد عالمیان را گر روی کعبه...

دسته بندی درختی