زبدةالاشعار

دسته بندی :فائض اصفهانی

در میان آید به هر جا گفت‌وگوی کربلا

آرزوی کربلا … مرحوم فائض اصفهانی … در میان آید به هر جا گفت‌وگوی کربلا می‌زند پر، طایر روحم به سوی کربلا نیستم در هیچ جا با کس، سرِ گفت و شنید جز در آن محفل که باشد، گفت‌وگوی کربلا ای اجل! با من مدارا کن که...

از شرف، کعبه اگر قبلۀ ارباب صفاست

مفاخره کعبه و کربلا مرحوم فائض اصفهانی از شرف، کعبه اگر قبلۀ ارباب صفاست وادی کرببلا، مهبط انوار خداست فخر بر کعبه کند گر ز شرف، نیست غریب بارگاهی که در او، نور خدا، جلوه‌نماست به ‌سوی کعبه بُوَد عالمیان را گر روی کعبه...

دسته بندی درختی