زبدةالاشعار

موضوع :فرهاد گوهری

آتام اوغلی قبر شریفیوه دیمورم شکایته گلمیشم

اربعین . ✍️زبدةالاشعار✍️ . ?: @nohe_torki . فرهاد گوهری . آتام اوغلی قبر شریفیوه دیمورم شکایته گلمیشم قوتاروب اسارتیم عاقبت دیورم زیارته گلمیشم . . یتورم حضوریوه ابتدا ادب و سلام و درودیمی حرم مقدّس پاکیوه ویره سن جواز...

دسته بندی درختی