زبدةالاشعار

موضوع :محمدی ناطق

فدا جلالوزه ای مکه دن گلن حاجیلار

استقبال از زائر کعبه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . میرزا محسن محمدی هشترودی . فدا جلالوزه ای مکه دن گلن حاجیلار نه جور وادع ائلدور سیز مدینه ن حاجیلار . . دلوزده یاد ائلیوبسوز خدای قهّاری خوش حالوزه که اولوبسوز...

جهاندا عمریوی بیجا فنایه وئرمه گیلن

سلام صبحتان بخیر روزتان ‌معطر به ‌عطر #صلوات #صلوات برترین ذکر هاست ?? جهاندا عمریوی بیجا فنایه وئرمه گیلن قیامتین گونی رنج و فشار گورمه گیلن یوزووی قادر منّاندن چوورمه گیلن خلاف کاره اماندور گل ائتمه تبلیغات اوخی محمّد...

گر ایستوسن تاپاسان صادقانه توفیقات

سلام صبحتان بخیر روزتان ‌معطر به ‌عطر #صلوات #صلوات برترین ذکر هاست ?? گر ایستوسن تاپاسان صادقانه توفیقات ئوزونده خلق ایله اخلاص اوزیله حُسنیّات کمال معرفتون وئرمه الدن آگاه اول اوخی محمّد و آل محمّده صلوات #محمدی_ناطق...

دسته بندی درختی