زبدةالاشعار

موضوع :محمد کاظمی نیا

بی غلاف و زره و تیغ و سپاه آمده ایم #مناجات #محمد_کاظمی_نیا

رمضانیه – مناجات با خدا محمد کاظمی نیا بی غلاف و زره و تیغ و سپاه آمده ایم با دلی زخمی و افتاده به چاه آمده ایم “غفلت” از هستی ما دست نخواهد برداشت باز، با بار فراوان گناه آمده ایم نیست در نامه ی سالانه مان کار درست...

سیبِ گلابِ نیمه رس چیده ام فقط #مناجات #محمد_کاظمی_نیا

مناجات محمد کاظمی نیا سیبِ گلابِ نیمه رس چیده ام فقط مثل انار در همِ پاشیده ام فقط مانند لاله ای که سرافکنده گشته است پیش خدا نشسته و باریده ام فقط حق تو را که هیچ نیاورده ام به جا خود را فقط غلام تو نامیده ام، فقط غرق...

دسته بندی درختی