زبدةالاشعار

دسته بندی :محمد کاظمی نیا

سیبِ گلابِ نیمه رس چیده ام فقط #مناجات

مناجات محمد کاظمی نیا سیبِ گلابِ نیمه رس چیده ام فقط مثل انار در همِ پاشیده ام فقط مانند لاله ای که سرافکنده گشته است پیش خدا نشسته و باریده ام فقط حق تو را که هیچ نیاورده ام به جا خود را فقط غلام تو نامیده ام، فقط غرق...

دسته بندی درختی