زبدةالاشعار

دسته بندی :مفتون همدانی

علی ای همای وحدت تو چه مظهری خدا را

علی ای همای … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مفتون همدانی . علی ای همای وحدت تو چه مظهری خدا را که خدا نمود زینت بتو تخت انّما را . علی ای محیط وحدت تو چه آیتی خدا را که محاط تست کثرت چه نهان چه آشکارا ...

نرسد اگر به على کسى، به کجا رود؟ به کجا رسد؟

مدح حضرت علی (ع) ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki مفتون همدانی نرسد اگر به على کسى، به کجا رود؟ به کجا رسد؟ به خدا قسم که اگر کسى، به على رسد، به خدا رسد سوى انبیا، سوى اولیا، ز طریق حب و ولا بیا که به جایى ار برسد...

دسته بندی درختی