زبدةالاشعار

موضوع :میرزاجهانشاه حقیقی

ای ملک سيما! نه جانسان، وجه رحمان سنده دير #مهدیه #میرزاجهانشاه_حقیقی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا جهانشاه حقیقی . ای ملک سيما! نه جانسان، وجه رحمان سنده دير مصحف حقدير جمالین، شرح و برهان سنده دير . نافذالجاويد از آن است امر تو در عالمی جمله ی عالم سنين...

ازلده شوقه گتوردی منی هدایت عشق #مهدیه #میرزاجهانشاه_حقیقی

روایتِ عشق . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا جهانشاه حقیقی . ازلده شوقه گتوردی منی هدایت عشق سعادتی منه کشف ایلدی سرایت عشق . ایاغنه باشنی سالدی اول پری زاده یتوردی دامن وصله منی هدایت عشق . هر اوُل کی...

دسته بندی درختی