زبدةالاشعار

موضوع :نظمی تبریزی

در فکر گلی بودم و گلزار خریدم #دیر_راهب

زبانحال راهب . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . نظمی تبریزی . در فکر گلی بودم و گلزار خریدم گل خواست دلم، خرمن و خروار خریدم . در گلشن فردوس برین هم نفروشند این طرفه گلی را که من از خار خریدم . دیدم که به کف مایه و...

بنیان کَنِ منکر و مناهی است علی #حیدریه

مدح حضرت امیرالمومنین (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . نظمی تبریزی . بنیان کَنِ منکر و مناهی است علی رونق ده دین و دین پناهی است علی در دامنش آویز که در هر دو جهان سرچشمۀ رحمت الهی است علی . . . شایسته ترین مرد...

به حیرتم كه چه وصفی كنم به شان علی #حیدریه

مدح حضرت علی (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . علی نظمی تبریزی . به حیرتم كه چه وصفی كنم به شان علی كه عرش و فرش بود جمله مدح خوان علی . نه من كه طبع هزاران چو من فرو ماند ز برشمردن اوصاف بی كران علی . علو قدر...

دسته بندی درختی