زبدةالاشعار

موضوع :12 مسلم ابن عوسجه

عاشق هرگز ایلمز ناز و ادا معشوقینه #مسلم_ابن_عوسجه #حضرتی_ناعمی

شجاعت و شهادت مسلم بن عوسجه (ره)     علیرضا حضرتی (ناعمی)     عاشق هرگز ایلمز ناز و ادا معشوقینه بلکه قلبینده گرک اولسون وفا معشوقینه داستان عشقیده وئرسین رضا معشوقینه گوهر عشقی گرکدور جان و دلده بسله سین سسلینده یارینی...

دسته بندی درختی