زبدةالاشعار

دسته بندی :سوم خرداد

بسی خوانده ای وصف گندآوران

آزادی خرمشهر ✍️ زبدَةُالاَشعار ✍️ ?: @nohe_torki مرحوم عبدالعلی ادیب برومند بسی خوانده ای وصف گندآوران که بردندگوی از سرسروران به پیکار دشمن فشردند پای تبه ساخته دستبرد سران کنون بشنوازفتح خونینه شهر که یکچند تازید دشمن...

دسته بندی درختی