زبدةالاشعار

موضوع :عالم ذر

آفرینش را چو فتح الباب شد

مست عشق – #عالم_ذر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #نیر_تبریزی . آفرینش را چو فتح الباب شد نور احمد مهر عالم تاب شد . رست از او نور امامان وفی شد بروج سیر آن نور صفی . پس برآمد نور پاک فاطمه آن مبارک فاتحت...

دسته بندی درختی