زبدةالاشعار

دسته بندی :وطن

متکی دور خالق سبحانه ایران ملتی

ایران ملتی … – ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki – محمد علی منتظری شریف ابادی – مُتَّکی دور خالق سبحانه ایران ملتی رتبه ی ایمانیده جانانه ایران ملتی – حاشَ لِله اوز ویره عُدوانه ایران ملتی قهرِله سیلی...

دسته بندی درختی