زبدةالاشعار

ماه ذی الحجه

وقایع ماه ذی الحجه
۱ ذی الحجه
ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)‌ بنا به نقلی -سال ۲ هجری قمری
تولد حضرت ابراهیم -پیش از ولادت پیامبر اسلام
۲ ذی الحجه
۳ ذی الحجه
اعزام حضرت علی به جای ابوبکر -سال ۹ هجری قمری
۴ ذی الحجه
۵ ذی الحجه
شهادت امام محمد تقی بنابر قولی -سال ۲۲۰ هجری قمری
۶ ذی الحجه
مرگ منصور دوانقی -سال ۱۵۸ هجری قمری
۷ ذی الحجه
شهادت امام محمد باقر -سال ۱۱۴ هجری قمری
۸ ذی الحجه
نخستین حج حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل -پیش از ولادت پیامبر اسلام
روز ترویه و آغاز مراسم حج تمتع -پیش از ولادت پیامبر اسلام
استقرار مراسم حج در ذی حجه -سال ۱۰ هجری قمری
خروج امام حسین از مکه -سال ۶۰ هجری قمری
واقعه فخ -سال ۱۶۹ هجری قمری
وارد کردن امام موسی کاظم به زندان بصره -سال ۱۷۹ هجری قمری
۹ ذی الحجه
ماجرای سد ابواب و استثنای حضرت علی -سال ۲ هجری قمری
شهادت مسلم بن عقیل در کوفه -سال ۶۰ هجری قمری
۱۰ ذی الحجه
وفات ابوالعباس سفاح -سال ۱۳۶ هجری قمری
۱۱ ذی الحجه
وفات واقدی -سال ۲۰۷ هجری قمری
۱۲ ذی الحجه
۱۳ ذی الحجه
۱۴ ذی الحجه
معجزه شق القمر از سوی پیامبر -سال ۶ بعثت
۱۵ ذی الحجه
میلاد مسعود امام علی النقی -سال ۲۱۲ هجری قمری
۱۶ ذی الحجه
۱۷ ذی الحجه
رویدادهایی برای برخی از پیامبران -پیش از ولادت پیامبر اسلام
۱۸ ذی الحجه
عید سعید غدیر و منصوب شدن حضرت علی به جانشینی پیامبر -سال ۱۰ هجری قمری
اقدام مردم برای بیعت با امام علی -سال ۳۵ هجری قمری
کشته شدن عثمان بن عفان -سال ۳۵ هجری قمری
۱۹ ذی الحجه
ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)‌ بنا به نقلی -سال ۲ هجری قمری
۲۰ ذی الحجه
۲۱ ذی الحجه
۲۲ ذی الحجه
شهادت میثم تمار در کوفه -سال ۶۰ هجری قمری
۲۳ ذی الحجه
۲۴ ذی الحجه
پیامبر با نصارای نجران -سال ۹ هجری قمری
انگشتر بخشی حضرت علی به مستمند و نزول آیه ولایت -سال ۱۰ هجری قمری
۲۵ ذی الحجه
روزه حضرت علی و همسر و فرزندانش و بخشش سه افطاری به نیازمندان -سال ۹ یا ۱۰ هجری
۲۶ ذی الحجه
۲۷ ذی الحجه
کشته شدن عمر بن خطاب به دست فیروز ابولؤلؤی ایرانی -سال ۲۷ هجری قمری
۲۸ ذی الحجه
واقعه حره -سال ۶۳ هجری قمری
۲۹ ذی الحجه
۳۰ ذی الحجه

تمامی هشتک های ماه ذی الحجه
#
#
#
#باقریه_شهادت
#
#
#
#
#عید_قربان
#
#
#
#

منبع ویکی اهل البیت

دسته بندی درختی