زبدةالاشعار

موضوع:آذر خراسانی

نه عجب بُوَد ز کوفه، اگر انقلاب دارد #کوفه_آذر_خراسانی

کوفه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم آذر خراسانی . نه عجب بُوَد ز کوفه، اگر انقلاب دارد که به ارتفاع یک نی، رخ آفتاب دارد عجب این بُوَد که چون مه، رخ شمس عالم‏آرا ز غبار و خاک صحرا، به رخش حجاب دارد همهبیشتر

به زیر تیغم و این آخرین سلام من است #مسلمیه_آذر_خراسانی

سفیر کوفه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج غلامرضا آذر حقیقی . به زیر تیغم و این آخرین سلام من است عزیز فاطمه! سوی تو این پیام من است . به کوی عشق، نخستین فدایی تو منم هزار شکر که سربازی ات مرام من است بیشتر

دسته بندی درختی