زبدةالاشعار

موضوع:اشتری اصفهانی

بر جمال دین جلال جاودان باشد حسن #حسنیه_اشتری_صفهانی

پیشوای دوّمین ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki مرحوم اشتری اصفهانی بر جمال دین جلال جاودان باشد حسن پیشوای آسمانی آستان باشد حسن تا که وادیّ هدایت بسپرد نوع بشر تا قیامت رهگشاری کاروان باشد حسن تا مصون مانند خلق از موجبیشتر

کاروانی از حجاز اندر عراق افکند بار #ورود_کربلا_اشتری_اصفهانی

کاروان عراق . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم اشتری اصفهانی . کاروانی از حجاز اندر عراق افکند بار خیره بر آن کاروان گردید چشم روزگار . کاروانی دل بریده از دیار و خانمان کاروانی گرم شور عشق از خرد و کبار بیشتر

اگر با دیدۀ حق جو، بجویی جای جانبازان #عباسیه_اشتری_اصفهانی

رتبه والای جانبازان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم اشتری اصفهانی . اگر با دیدۀ حق جو، بجویی جای جانبازان بُود بر دیدۀ اهل نظر مأوای جانبازان . چه بتوان گفت در اوصاف این گردان شیر اوژن نداند غیر حق، کسبیشتر

باعث هستیّ عالم ما سوی الله را سبب #فاطمیه_اشتری_اصفهانی

در مدح علّت ایجاد هستی حضرت زهرای اطهر (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم اشتری اصفهانی . باعث هستیّ عالم ما سوی الله را سبب آنکه نبود ثانیش نی از حسب نی از نسب . نقطه پرگار ایمان قطب دین را دایره مظهربیشتر

ای مظهر خلاّق جهان ای شه عادل #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #اشتری_اصفهانی تضمین غزلی از #حافظ_شیرازی . ای مظهر خلاّق جهان ای شه عادل ای نام تو سر دفتر هر سالک کامل روشن بود این نکته بهر رهرو عاقل آنکس که ندارد بجهان مهر تو در دلبیشتر

بیا و از دل و جان یار مستمندان باش

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم اشتری اصفهانی تضمین غزلی از نوای اصفهانی . بیا و از دل و جان یار مستمندان باش ز خلق و خوی چو مردان پاک ایمان باش امیدبخش دل غصّه ناک از جان باش «چرا بصورتی انسانبیشتر

دسته بندی درختی