زبدةالاشعار

موضوع:اشراق آصفی

هلال ماه محرّم، به حالتی محزون #ورود_محرم #اشراق_آصفی

ورود ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم اشراق آصفی . هلال ماه محرّم، به حالتی محزون سر از دریچۀ تقدیر، کرد باز برون . بسان چهر خراشیدۀ به ناخن غم بسان کشتی افتادۀ به لجۀ خون . دلش ز تنگدلی راست همچوبیشتر

دسته بندی درختی