زبدةالاشعار

موضوع:بیوک آسایش

آفتاب دینه ای ستاره قارداش

زبانحال حضرت رقیه (س) به حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_دولدوروب_جهانی . حاج بیوک آسایش . آفتاب دینه ای ستاره قارداش اودلانان عطشدن ماهپاره قارداش لایلای اصغریم لایلای غنچۀ تریم لایلایبیشتر

دسته بندی درختی