زبدةالاشعار

موضوع:تاج الواعظین

از پی وصلش مکان در کربلا خواهیم کرد #حسینیه_تاج_الواعظین

سودا با خدا #پیام_نهضت_کربلا . . . مرحوم حاج میرزا محسن تاج نیشابوری . . از پی وصلش مکان در کربلا خواهیم کرد تن به راهش غرقه خون، حق خونبها خواهیم کرد . نی که خود در راهِ وصلش جان و تن سازم فدا اکبر و عبّاس و قاسم همبیشتر

دسته بندی درختی