زبدةالاشعار

موضوع:ترابی قفقازی

درد فراقون ای بابا تأثیر ایدوب دله #راه_شام_ترابی_قفقازی

زبانحال دختر صغیر به رأس امام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ترابی قفقازی . . درد فراقون ای بابا تأثیر ایدوب دله آخر منی گتوردی همان درد دل دله . دلدن دله ز بسکه ایدوب فرقتون اثر بوعرض فرضدور ائدرم من نهبیشتر

دسته بندی درختی