زبدةالاشعار

موضوع:حسین اسرافیلی

شد نوبت و رزم بو فضایل #اکبریه_حسین_اسرافیلی

حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حسین اسرافیلی . شد نوبت و رزم بو فضایل آن ماه لقا علی شمایل . آمد به ادب حضور خورشید تا کسب کند شکوه توحید . تیغش به کمر سپر به پشتش بشکوه، علم ، میان مشتش . لب،بیشتر

دسته بندی درختی