زبدةالاشعار

موضوع:حیران اصفهانی

خسروا گوشه چشمی به من بی سر و پا کن #مهدیه #حیران_اصفهانی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم آیةالله میرجهانی . خسروا گوشه چشمی به من بی سر و پا کن سوی دل سوختگان یک نظر از بهر خدا کن . نفس نگذاردم ای شه که به اخلاص بکوشم منتی جان مرا از ستم نفس رها کن . حلبیشتر

بر در عزّ و جلالت سر فرود آورده ام #مهدیه #حیران_اصفهانی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم آیةالله میرجهانی . بر در عزّ و جلالت سر فرود آورده ام از همه بگسستم و سوی تو روی آورده ام . خسته و زار و پشیمان معتکف بر درگهت ره پی تحصیل جاه و آبرو آورده ام . آگهیبیشتر

خوش است ای دل اگر نغمه جان گداز کنی #مهدیه #حیران_اصفهانی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم آیةالله میرجهانی . خوش است ای دل اگر نغمه جان گداز کنی به روی خویش در انتظار باز کنی . نهی به گردن دل با خیال شه زنجیر به یاد گیسوی او قصه را دراز کنی . روا بود کهبیشتر

یک فروغ از مهر رویت ماه تابان آمده #مهدیه #حیران_اصفهانی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم آیةالله میرجهانی . یک فروغ از مهر رویت ماه تابان آمده پرتوی از مهر تو مهر درخشان آمده . تا شود اسرار غیبی ظاهر اندر ممکنات آفتاب اندر حجاب غیب پنهان آمده . هر که آنبیشتر

دسته بندی درختی