زبدةالاشعار

موضوع:خادم تبریزی

همچو شمعی در فراغت زارو گریانم بقیع #بقیع_خادم_تبریزی

خطاب به بقیع . . مرحوم خادم . . همچو شمعی در فراغت زارو گریانم بقیع در سکوت خلوت خود اشکریزانم بقیع . حسرتت کرده چنانم ای مآل آرزو گاه گریان گاه شیدا گه پریشانم بقیع . ترسم عمرم را نباشد مهلتی در حسرتت ترک سازد آشیان رابیشتر

دسته بندی درختی