زبدةالاشعار

موضوع:خاضع

باشدا ای پیمبر سلاله سی تیغ کینه دن بیر اثردی بو #اکبریه_خاضع

زبانحال امام حسین (ع) در بالین فرزند . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ساخلا_ناقه_می_کاروانیدن … 8 سبک . مرحوم خاضع . باشدا ای پیمبر سلاله سی تیغ کینه دن بیر اثردی بو یا آتام علینون باشنداکی ماجرای شقبیشتر

دسته بندی درختی