زبدةالاشعار

موضوع:خرم قزوینی

عشق را افسانه کردی یاحسین #حسینیه_خرم_قزوینی

#یاحسین .. .. میرزا علی اکبر خرم قزوینی .. .. عشق را افسانه کردی یاحسین عقل را دیوانه کردی یاحسین .. در ره معبود بی همتای خویش همتی مردانه کردی یاحسین .. تا قیامت در دل اهل ولا منزل و کاشانه کردی یاحسین .. گرد شمع بیبیشتر

دسته بندی درختی