زبدةالاشعار

موضوع:دکتر قاسم رسا

کیست زینب آنکه عالم واله و حیران اوست #زینبیه #دکتر_قاسم_رسا

مدح حضرت زینب (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر قاسم رسا . کیست زینب آنکه عالم واله و حیران اوست نور عصمت جلوه گر از چهرۀ تابان اوست . گوهر پاکی که از پستان عصمت خورده شیر جان به قربانش که جان عالمی قربانبیشتر

با صد هزاران جلوه شد از پرده بیرون ماه من #پیامبراسلام #قاسم_رسا

مدح و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر قاسم رسا . با صد هزاران جلوه شد از پرده بیرون ماه من تا ماه گردون را کند محو جمال خویشتن . دل روشن از سیماى او جان سر خوش از صهباى او شاهى کهبیشتر

ساربان تندمران محمل زینب زین بیش #راه_شام #دکتر_قاسم_رسا

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در راه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم دکتر قاسم رسا #تضمین از غزل #سعدی_شیرازی . ساربان تندمران محمل زینب زین بیش تا نهد مرهمی آن مونس جان بر دل ریش کز غمش سخت پریشانمبیشتر

دسته بندی درختی