زبدةالاشعار

موضوع:دکتر کاظم نظری (بقا)

کار ما چیست در این دوره؟ هراسان بودن #پندیات_بقا_اردبیلی

پندیات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر کاظم نظری بقا . کار ما چیست در این دوره؟ هراسان بودن مثل بادی که به صحراست، پریشان بودن . بام تا شام دویدن، نرسیدن هرگز دائما دربدرِ یک دو سه تا نان بودن . دیدن بچۀبیشتر

دسته بندی درختی