زبدةالاشعار

موضوع:رفوگر

وصل جاناندان اوتور جان ویردی سلطان بلا #حسینیه_روفه_گر

شهادت امام حسین (ع) . . . مرحوم روفه گر . . وصل جاناندان اوتور جان وئردی سلطان بلا کربلاده اولدی اشرف ماسوادن کربلا . . قوردی بیر بزم مرتّب اول شه مالک رقاب دوتدی ظلمت عالمی مستور اولوبدی آفتاب عرش و فرش عالمی دولدوردیبیشتر

دسته بندی درختی