زبدةالاشعار

موضوع :سرباز بروجردی

باز دارم از جفای روزگار

احوالات پسران جناب مسلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم سرباز بروجردی . باز دارم از جفای روزگار طفلهای اشگ خونین درکنار . آن شنیدستم ز شیخی پاکدین قصه طفلان مسلم را چنین . داشت با خود آن شهید نیکخو آفتاب آسا...

بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران

روز وداع یاران . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . #سعدی_شیرازی . بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران . هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد داند که سخت باشد قطع امیدواران . با ساربان بگویید...

دسته بندی درختی