زبدةالاشعار

موضوع:سیدمحمدمظفری

واریمدی بیر گوزل عشقیم کی گولدن آیتی وار #حسینیه_سیدمحمودمظفری

یا حسین . . سید محمود مظفری . . واریمدی بیر گوزل عشقیم کی گولدن آیتی وار جمالی آی مثلی، سرو قد و قامتی وار . نه قدر صورتینین وار مثالی آی اوزونه اوقدر نور خدادن اورکده سیرتی وار . یرین اوزونده اونون گفت و گوسی شهرت دیبیشتر

دسته بندی درختی