زبدةالاشعار

موضوع:سید اسماعیل شرفی

سری دارم که پر شور است از عشق و ولای تو #مهدیه_سیداسماعیل_شرفی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید اسماعیل شرفی . سری دارم که پر شور است از عشق و ولای تو دلی دارم که می سوزد ز هجران لقای تو تنی خواهم که باشد توتیای خاک پای تو دلی خواهم که باشد زنده از شوق لقایبیشتر

در کوی تو بیگانه تر از من دگری نیست #مهدیه_سیداسماعیل_شرفی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید اسماعیل شرفی . . در کوی تو بیگانه تر از من دگری نیست از عشق تو بیچاره تر از من دگری نیست هر چند زنم ناله و افغان اثری نیست از نخل امیدم به وصالت ثمری نیست غیر ازبیشتر

دسته بندی درختی