زبدةالاشعار

موضوع:سید هاشم وفایی خراسانی

خواهم که مرا ،حال کبوتر بدهند #لیلةالرغائب #سیدهاشم_وفایی

#لیلةالرغائب . خواهم که مرا ،حال کبوتر بدهند دل را به هوای وصل گل پَر بدهند ای کاش به لیلة الرغائب ای دوست گلنغمه و مژدۀ فرج سر بدهند . ✔️ #سیدهاشم_وفایی . #لیلةالرغائب #سیدهاشم_وفایی #مهدیه_فارسی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ بیشتر

دسته بندی درختی