زبدةالاشعار

موضوع:سیمین میرآفتاب

خوش امتی که شب و روز ، یار یکدگرند #پیامبراسلام_سیمین_میرآفتاب

مجمع وحدت . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بانو سیمین میرآفتاب . خوش امتی که شب و روز ، یار یکدگرند ! گره گشای هم و رازدار یکدگرند . به گاه سختی و در ناملایمات آن ها شریک در غم هم ، غمگسار یکدگرند . اگر که دشمنبیشتر

دسته بندی درختی