زبدةالاشعار

موضوع:سیّد موسی سبط الشیخ

باز از چه واژگون، همه ذرّات عالم است؟ #ورود_محرم_سیدموسی_سبط_الشیخ

ورود ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سیّد موسی سبط الشیخ . باز از چه واژگون، همه ذرّات عالم است؟ باز از چه سرنگون، همه در وادی غم است؟ . لاهوت، از چه باز قرین مصیبت است؟ ناسوت، از چه روی در اندوهبیشتر

دسته بندی درختی