زبدةالاشعار

موضوع:صالحی شیرازی

غلام شاه جهان گفت همدم محنم #جون_غلام_سیاه #صالحی_شیرازی

در حالات و شهادت غلام سیاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صالحی شیرازی تضمین از غزل #حافظ_شیرازی . غلام شاه جهان گفت همدم محنم چرا که بیکس و تنهاست خسرو زمنم نهان به سینه ولایش چو روح در بدنم حجاب چهرۀبیشتر