زبدةالاشعار

موضوع:طالب تبریزی

یارب به دلی که نور معنی ست #مناجات #طالب_تبریزی

مناجات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا طالب تبریزی . یارب به دلی که نور معنی ست آئینه طلعت تجلّی است . کز نور حقیقتم خبر ده بیتابیم از ره نظر ده . حسرت زدۀ لقای خود کن آئینۀ رونمای خود کن . . #مناجاتبیشتر

دسته بندی درختی